Urządzenie eksploatowanego dachu

Treść artykułuPłaskie dachy budynków są często wykorzystywane jako otwarte obiekty sportowe, lądowiska dla helikopterów, tereny rekreacyjne, solaria, baseny, parkingi itp. Tego typu dachy nazywane są eksploatowanymi. Według rodzaju przeznaczenia konstrukcji na nich lub formy użytkowania wybiera się kompozycję konstrukcji pokrycia budynku.

Urządzenie eksploatowanego dachu

Skład powłok obsługiwanych dachów

Skład powłoki dla obsługiwanych dachów dobierany jest w zależności od:

 • Warunki pracy;
 • rodzaj konstrukcji nośnej;
 • obciążenia i uderzenia w powłokę;
 • klimat terenu budowy i agresywność środowiska;
 • kolejność ułożenia warstw struktury powłoki (tradycyjna, inwersja);
 • wymagania sanitarne i przeciwpożarowe;
 • właściwości użytkowe użytych materiałów.

Urządzenie eksploatowanego dachu

Jedną z głównych różnic między obsługiwanymi dachami jest dodatkowe obciążenie ze strony używanego sprzętu, ciężar ludzi, pojazdów oraz zwiększone obciążenia ze strony materiałów powłokowych. Dlatego wszystkie konstrukcje wsporcze takiego dachu należy wybrać na podstawie obliczeń.

Dach z prostymi warstwami

Skład obsługiwanych dachów zespolonych typu tradycyjnego polega na ułożeniu głównej wykładziny wodoodpornej na warstwie termoizolacyjnej. Pomiędzy nimi układa się wyrównujący, najczęściej zbrojony jastrych.

Urządzenie eksploatowanego dachu 1 – płyta podłogowa; 2 – jastrych cementowo-piaskowy; 3 – paroizolacja; 4 – izolacja; 5 – hydroizolacja; 6 – jastrych wzmocniony; 7 – podstawowa hydroizolacja; 8 – geowłóknina; 9 – płytki na plastikowych podstawkach

Sekwencja składu pokrycia dachowego bezpośredniego umieszczenia:

 1. Żelbetowa płyta stropowa.
 2. Jastrych cementowo-piaskowy (formujący spadki).
 3. Dodatkowa paroizolacja.
 4. Izolacja.
 5. Jastrych żelbetowy (cementowo-piaskowy).
 6. Podstawowa hydroizolacja.
 7. Operowana powłoka.

Urządzenie eksploatowanego dachu

Aby zabezpieczyć termoizolację przed zawilgoceniem podczas układania na niej jastrychu, na powierzchni porowatej izolacji nakładana jest warstwa oddzielająca z materiału hydroizolacyjnego w rolce. Przy obliczaniu grubości i ilości zbrojenia jastrychu brane są pod uwagę właściwości sprężyste izolatora ciepła.

Bitumiczne, bitumiczno-polimerowe, wzmocnione syntetycznym podłożem, foliowe materiały elastomerowe są stosowane jako główna i dodatkowa wodoodporna warstwa dachów eksploatowanych. Liczba warstw jest akceptowana:

 • dla materiałów bitumiczno-polimerowych – 1-3 dla warstwy głównej i 1-2 dla warstwy dodatkowej;
 • do membran – 1 warstwa.

Urządzenie eksploatowanego dachu

Membrany EPDM można stosować do budowy konserwowanych dachów. Wykonane są z termoplastycznej gumy. Posiadają dużą wytrzymałość, odporność na promienie słoneczne, elastyczne, żaroodporne. Ich żywotność wynosi do 50 lat..

Dach inwersyjny

Dach odwrócony ma odwrotny układ warstw. Główną warstwę hydroizolacyjną kładzie się bezpośrednio na powłoce nośnej. Ponadto układana jest izolacja termiczna, wzdłuż której jest już ułożona cała kompozycja dachu, odpowiadająca wymaganiom eksploatacyjnym konstrukcji.

Urządzenie eksploatowanego dachu 1 – płyta podłogowa; 2 – jastrych tworzący skarpy; 3 – hydroizolacja; 4 – izolacja termiczna; 5 – geowłóknina; 6 – drenaż; 7 – geowłóknina; 8 – jastrych cementowo-piaskowy; 9 – płytki; 10 – attyk cynowy

Odwrócony skład dachu:

 1. Konstrukcja nośna podłogi.
 2. Lekka wylewka z betonu lub zaprawy cementowo-piaskowej tworząca spadek.
 3. Podłoże gruntowe z zaprawy cementowo-piaskowej.
 4. Główna warstwa ochrony przed wodą.
 5. Izolacja cieplna.
 6. Warstwa filtrująca.
 7. Operowana powłoka.

Do tego typu dachów dopuszcza się stosowanie grzejników wykonanych z materiałów o niskim współczynniku nasiąkliwości. Należą do nich izolacja termiczna z pianki poliuretanowej (PUR i PIR), która jest wykonana na bazie pianki poliuretanowej i pianki poliizocyjanurowej. Ten rodzaj izolacji spełnia również wymagania dotyczące sztywności i wytrzymałości izolatora dla dachów obsługiwanych inwersyjnie..

Urządzenie eksploatowanego dachu

Współczynnik przewodzenia ciepła izolacji z pianki poliuretanowej wynosi 0,022 W / m • K, czyli mniej niż w przypadku ekstrudowanej pianki polistyrenowej (0,028 W / m • K) lub wełny mineralnej (0,038 W / m • K). Dzięki temu podczas jego stosowania można zmniejszyć grubość warstwy termoizolacyjnej. Ponadto izolacja PUR i PIR ma bezpieczeństwo przeciwpożarowe, bioodporność i przyjazność dla środowiska, co jest ważne w przypadku obsługiwanych dachów..

Grubość izolatora ciepła zależy od klimatu na terenie budowy i jest przypisana zgodnie z obliczeniami inżynierii cieplnej. Pod względem wytrzymałości na ściskanie izolacja powinna mieć wskaźnik większy niż 0,45 MPa.

Strefa pieszych

„Ubrania” pokrycia tarasów, widoków, boisk sportowych, letnich kawiarni są narażone na obciążenia i sprzęt pieszych. W przypadku takich dachów hydroizolację wykonuje się z co najmniej 2 warstw mastyksu lub membran polimerowych typu rolkowego. Jego nachylenie wynosi 1,5–2% (1%). Nachylenie ramp musi być mniejsze niż 10% (6%).

Urządzenie eksploatowanego dachu 1 – płyta podłogowa; 2 – jastrych betonowy; 3 – hydroizolacja; 4 – materiał drenażowy; 5 – izolacja; 6 – geowłóknina; 7 – mieszanina piasku i cementu; 8 – płyty chodnikowe

Monolityczna powłoka ochronna zakłada zastosowanie betonu klasy B25 (C20 / 25) gatunku M350 o mrozoodporności F150, zbrojonego siatką w warstwie środkowej z ogniwami 100×100 wykonanymi z drutu S500 o grubości 5 mm. Dopuszczalna grubość warstwy powyżej 40 mm. Kawałki materiałów „odzieży” dachu (płyty: chodnik, beton, ceramika, itp.) Nakładamy na preparat z suchej zaprawy cementowo-piaskowej o marce ponad 100 mrozoodporności F150, piasku, piasku i żwiru. Płyta nośna musi mieć grubość większą niż 30 mm.

Urządzenie eksploatowanego dachu

Aby zabezpieczyć izolację przeciwwilgociową przed naprężeniami mechanicznymi podczas układania podsypki drenażowej, pod nią kładzie się warstwę oddzielającą z folii syntetycznej o grubości powyżej 200 mikronów i geowłókniny.

Witryny motoryzacyjne

Parkingi lub obszary, na których poruszają się pojazdy, podlegają dynamicznym obciążeniom wynikającym z ruchu pojazdów i ciężaru samych pojazdów. W przypadku tego typu dachów hydroizolację wykonuje się przy spadku 1,5–5% (1–3%). Ponadto jego skład zakłada zastosowanie walcowanych materiałów bitumiczno-polimerowych wzmocnionych na bazie syntetycznej, membran foliowych.

Górną okładkę witryn można wykonać z:

 • monolityczny beton asfaltowy o grubości 40 mm;
 • płyty żelbetowe o grubości powyżej 80 mm o klasie betonu C20 / 25;
 • płytki chodnikowe (betonowe) o grubości powyżej 80 mm.

Urządzenie eksploatowanego dachu 1 – płyta podłogowa; 2 – jastrych tworzący skarpy; 3 – wzmocniona wylewka cementowo-piaskowa; 4 – hydroizolacja; 5 – warstwa drenażowa; 6 – izolacja; 7 – warstwa drenażowa; 8 – hydroizolacja; dziewięć – wzmocniony jastrych cementowo-piaskowy; 10 – beton asfaltowy

Podstawową warstwą dla nich jest monolityczny preparat żelbetowy (beton klasy C20 / 25), którego grubość przyjmuje się powyżej 80 mm. Jako zbrojenie w jej środkowej warstwie układana jest siatka o wymiarach 100×100 komórek z drutu o średnicy 5 mm S500 lub dwie siatki kompozytowe o profilu okresowym o średnicy powyżej 6 mm z komórkami 200×200.

Pod jastrychem betonowym, ułożonym na otulinie drenażowej z geowłókniny wykonuje się zasypkę żwirową (frakcja 3-15 mm).

Obszary warzywne

Nachylenie eksploatowanych dachów pokrytych trawą jest również przewidziane dla 1,5-2% (1%). Jako ochronę przed wodą stosuje się membrany hydroizolacyjne lub materiały rolkowe składające się z co najmniej dwóch warstw. Powłoka ochronna to:

 • podłoże glebowe;
 • warstwa tworząca mikroklimat;
 • warstwa filtrująca;
 • warstwa drenażowa;
 • warstwa oddzielająca.

Urządzenie eksploatowanego dachu 1 – podstawa betonowa; 2 – papa bitumiczno-polimerowa; 3 – izolacja; 4 – warstwa oddzielająca (geowłóknina); 5 – membrana profilowana drenażowo; 6 – warstwa filtrująca (geowłóknina); 7 – warstwa żyzna z roślinami

Grubość warstwy gleby zależy bezpośrednio od rodzaju zieleni i wynosi:

 • 180 mm – do trawników trawiastych;
 • 240 mm – dla roślin kwitnących;
 • 350 mm – dla tulei;
 • 750 mm – dla drzew.

Urządzenie eksploatowanego dachu

Pod warstwą gleby kładzie się dywan syntetyczny, nasączony specjalnym roztworem zapobiegającym kiełkowaniu korzeni. Przechowuje również wilgoć, aby stworzyć mikroklimat..

Warstwę drenażową dobiera się na podstawie poziomego natężenia przepływu wody (co najmniej 4,3 l / m / s) oraz wskaźnika wytrzymałości na ściskanie (powyżej 300 kN / m2). Ponadto brana jest pod uwagę biostabilność materiału drenażowego, jego obojętność na środowisko zasadowe i kiełkowanie roślin..

Podstawowe wymagania projektowe eksploatowanych dachów

Przy wznoszeniu dachów bardzo ważne jest wykonanie dylatacji termicznych o minimalnej szerokości 5–10 mm. Wielkość obszarów między szwami to:

 • 6×6 m – do wyrównywania jastrychów cementowo-piaskowych;
 • 4×4 m – do drobnoziarnistego betonu asfaltowego.

Urządzenie eksploatowanego dachu

Listwy dylatacyjne układane są wzdłuż szczelin termokurczliwych o szerokości 15–20 cm, klejone z obu stron spoin.

Wykładzinę hydroizolacyjną można układać tylko bezpośrednio na powierzchni izolacji, kierując się wynikami obliczeń wytrzymałościowych, biorąc pod uwagę ostateczną wytrzymałość i moduł sprężystości izolacji. Przyleganie dachu do wszystkich wystających konstrukcji dachu jest chronione przed wilgocią poprzez montaż hydroizolacji na powierzchniach pionowych o co najmniej 25 cm.

Urządzenie eksploatowanego dachu

Odwodnienie w przypadku dachów eksploatowanych przewidziano na wewnętrzne. Należy zwrócić szczególną uwagę na połączenia dachu z wpustami dachowymi, ścianami i attyką. Należy je przeprowadzić z uwzględnieniem wszystkich zaleceń regulacyjnych..

Urządzenie eksploatowanego dachu

Liczba lejów zależy od obszaru zlewni i jest określana na podstawie obliczeń. Przykładowo w przypadku dachów z zielenią maksymalna odległość między lejkami odpływowymi nie powinna przekraczać 24 m. Przy powierzchni do 500 m2 można wykonać jeden lejek o minimalnej średnicy 10 cm, a ich konstrukcja dobierana jest z uwzględnieniem rodzaju dachu.

Urządzenie eksploatowanego dachu

Eksploatowany dach rozwiązuje problemy dużych megamiast z niedoborem powierzchni. Dachy z zielenią pozwalają cieszyć się wszystkimi walorami natury bez wychodzenia z miasta, a czasem nawet w domu.

Oceń artykuł
Codzienne wskazówki i instrukcje

Klikając przycisk „Prześlij komentarz” wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych i akceptuję politykę prywatności